Ֆինանսական հաշվետվություն

«ԵՐԵՎԱՆ ԿԱՀՈՒՅՔ» ԲԲԸ

Ֆինանսական հաշվետվություններ եւ Անկախ աուդիտորի եզրակացություն,
31 դեկտեմբերի 2022թ.